Veelgestelde vragen

Kent de Stichting Nederlandse Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) eeuwigdurende grafrechten ?
De Nederlandse Wet op de lijkbezorging kent geen eeuwigdurende grafrechten. Op grond van de wet kan een tijdelijk grafrecht worden verleend en bestaat daarnaast het recht op verlenging van het grafrecht (artikel 28 lid 1). De NVBL kent derhalve ook geen eeuwigdurende grafrechten.

De NVBL biedt de mogelijkheid een grafrecht te kopen voor 20 jaar. Na deze periode is verlenging mogelijk met een periode van 10 of 20 jaar.

Kan ik een plek uitzoeken?
Het is niet mogelijk om een specifieke plek uit te zoeken.

Wat is het verschil met een burgerbegraafplaats?
De NVBL biedt een laatste rustplaats voor militairen met veteranenstatus en hun eventuele partners. De grafinrichting (de steen) is uniform, deze wordt door NVBL aangeboden.

Wat zijn de voorwaarden om op de Nationale Veteranenbegraafplaats te mogen liggen?
De overledene moet de status van veteraan, volgens de veteranenwet, bezitten of moet een geregistreerd partner van een veteraan zijn. De Veteranenwet artikel 1 stelt: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.
Voor asverstrooiing geldt hetzelfde beleid.

Is er een aula of rouwcentrum?
Er is een multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum dat tevens dienst doet als aula. Het gebouw beschikt over onder andere een familiekamer waar de familie voorafgaand van de uitvaart gescheiden van de overige aanwezigen ontvangen kan worden.

Regel ik de uitvaart zelf?
De uitvaart kan het beste samen met een uitvaartondernemer voorbereid  worden. Deze uitvaartondernemer zal dan met de NVBL afspraken maken, zodat de uitvaart naar wens verloopt. Monuta treedt namens NVBL op als begraafplaatscoördinator en zal de uitvaart conform het NVBL-begrafenisreglement verzorgen.

Wat kost het?
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de persoonlijke invulling. Bij elk graf wordt een steen geplaatst, de kosten voor deze steen worden door NVBL gedragen.

Kan er op de veteranenbegraafplaats een graf gereserveerd worden?
Ja, een veteraan kan een reservering doen om op de begraafplaats begraven of bijgezet te worden. Het gaat daarbij om een reservering voor 20 jaar van het recht om te worden begraven of bijgezet. Het is daarbij niet mogelijk een graf te reserveren, aangezien er op volgorde wordt begraven (art 14 begraafplaatsreglement).

Het reserveringstarief is 495,- waarom dit bedrag?
Het reserveringstarief is bedoeld om de kosten te dekken van de begraafplaatsadministratie, het opstellen van de reserveringsakte, het jaarlijks informeren van de rechthebbende en een bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats.

Is er restitutie of korting mogelijk op de uitvaart als ik reserveer?
Nee, dat is niet mogelijk.

Wordt het graf onderhouden?
Het graf wordt gedurende de looptijd onderhouden door de Oorlogsgravenstichting in opdracht van de NVBL. 

Mag u met een hond de begraafplaats betreden?
Honden zijn toegestaan op de begraafplaats.

Wat staat er op de steen?
Op de steen staat  de naam, titel en rang van de overledene. Ook staat vermeld bij welk krijgsmachtonderdeel de veteraan diende. Eventuele dapperheidsonderscheidingen worden vermeld. Van de bijgeplaatste partner, wordt de naam en titel van de partner vermeld.

Mogen er persoonlijke spullen bij het graf liggen?
Persoonlijke uitingen of herinneringen mogen niet op of om het graf neergelegd worden. Natuurlijke bloemen mogen wel. Kiezelsteentjes zoals in de Joodse traditie zijn toegestaan. Regelmatig worden de graven en de directe omgeving schoongemaakt, persoonlijke uitingen worden dan verwijderd. Zo blijft het gewenste beeld  van de veteranenbegraafplaats bewaard.

Op welke manier kan de partner worden begraven/bijgezet?
Een geregistreerd partner, die niet veteraan is, kan in hetzelfde graf begraven worden. Indien een geregistreerd partner tevens veteraan is, dan heeft hij/zij de keuze om in het graf van zijn/haar partner bijgezet te worden of in een separaat graf begraven te worden.

Kan er as verstrooid worden?
Asverstrooiing is mogelijk. Ook de as van geregistreerde partners.

Wat als je partner eerst komt te overlijden? Mag die eerst?
De geregistreerde partner van de veteraan mag als eerste (her)begraven worden, zo ook de urn van de desbetreffende partner. De veteraan wordt dan bijgeplaatst.

Wat gebeurt er als graf wordt geruimd?
Als termijn van het grafrecht afloopt, krijgen nabestaanden de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan zal het graf geruimd worden. Als het graf wordt geruimd zullen de restanten in een verzamelgraf worden geplaatst.

Wat is de capaciteit van de aula?
De aula, in het herdenkings- en educatiecentrum, heeft een capaciteit van 80 personen, maar dit is uit te breiden tot 140. Met de eventuele voorzieningen buiten kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.

Wat is het kledingvoorschrift?
Er geldt geen kledingvoorschrift op de begraafplaats. Het spreekt voor zich dat er uit respect voor de overledenen gepaste kleding gedragen wordt. Wel kunnen er uitvaarten met militaire eer plaatsvinden waarbij het dragen van uniformen gebruikelijk is.

Op welke tijden kan de NVBL bezocht worden?
Openingstijden van de NVBL: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Zijn er parkeerfaciliteiten?
Er is een parkeerplaats bij de ingang van de veteranenbegraafplaats. Elektrische auto’s en fietsen kunnen opgeladen worden.