Veelgestelde vragen

Wilt u informatie over begrafenissen, urn bijzettingen of as verstrooiingen? Neem dan telefonisch contact op met de begraafplaatscoördinator (telefoonnummer: 055 220 0015).

 

De NVBL is een particuliere stichting zonder winstoogmerk en voert een van overheidssubsidies onafhankelijke exploitatie. Dit betekent dat de NVBL net als andere begraafplaatsen marktconforme kosten in rekening moet brengen bij de veteranen die in Loenen begraven, bijgezet of verstrooid willen worden. De grafsteen krijgen grafgerechtigden in bruikleen voor de duur van het grafrecht. Deze worden mede door Defensie aangeboden. Daarmee onderscheidt de nationale veteranenbegraafplaats zich van andere begraafplaatsen waar de grafsteen voor rekening van de grafgerechtigden komt. De NVBL is Defensie en andere partijen zeer erkentelijk voor dit mooie gebaar dat als een erkenning en waardering voor veteranen kan worden beschouwd.

Begraafplaats algemeen

Is de begraafplaatscoördinator dagelijks op locatie aanwezig?
De begraafplaatscoördinator is alleen aanwezig indien er een plechtigheid is. De begraafplaatscoördinator is altijd telefonisch te bereiken op 055-2200015.

Waar kan ik informatie opvragen c.q. bellen met een vraag over de veteranenbegraafplaats?
Met vragen kan gebeld worden naar 055 2200015 of een mail gestuurd worden naar veteranenbegraafplaats@monuta.nl

Waar kan ik informatie opvragen c.q. bellen met een vraag over het Nationaal Ereveld Loenen?
Voor algemene vragen kan gebeld worden met OGS via telefoonnummer: 070 31 31 080 of stuur een mail naar info@ogs.nl. Meer informatie over de graven en verdere bijzonderheden van het ereveld Loenen vindt u op de website van de Oorlogsgravenstichting (oorlogsgravenstichting.nl).

Waar kan ik informatie vinden over de openingstijden, regels, tarieven en mogelijkheden van begraven, een uitvaartplechtigheid, etc?
Al deze informatie staat op de website: veteranenbegraafplaats.org onder: openingstijden, begraafplaatsreglement en tarievenlijst.

Themabegraafplaats

Wat is het verschil met een burgerbegraafplaats?
De NVBL biedt een laatste rustplaats voor militairen met veteranenstatus en hun eventuele partners. De grafinrichting (de steen) is uniform, deze wordt door NVBL, samen met Defensie,  aangeboden.

Wat zijn de voorwaarden om op de Nationale Veteranenbegraafplaats te mogen liggen?
De overledene moet de status van veteraan, volgens de veteranenwet, bezitten of moet een geregistreerd partner van een veteraan zijn. De Veteranenwet artikel 1 stelt: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen. Voor asverstrooiing geldt hetzelfde beleid.

Openingstijden en regels

Op welke tijden kan de NVBL bezocht worden?
Openingstijden van de NVBL: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Het herdenkings- en educatiecentrum is ten behoeve van museaal bezoek geopend op woensdag, zaterdag en zondag tussen 11.00 en 16.00 uur. Vanaf eind maart tot en met eind oktober is het centrum ook op donderdag en vrijdag open.

Mag u met een hond de begraafplaats betreden?
Honden, mits aangelijnd, zijn toegestaan op de begraafplaats.

Mag er tijdens uitvaartplechtigheden gefotografeerd en/of gefilmd worden?
Het is voor derden vanwege privacy verboden tijdens uitvaartceremonies te filmen en/of te fotograferen.

Zijn er parkeerfaciliteiten?
Er is een parkeerplaats bij de ingang van de veteranenbegraafplaats. Elektrische auto’s en fietsen kunnen opgeladen worden.

Kan ik naar de wc?
Ja, bij de aula / het herdenkings- & educatiecentrum zijn toiletten die via de buitenzijde te bereiken zijn. Deze zijn geopend wanneer het centrum geopend is. Dat is in principe van woensdag tot en met zondag. Ook zijn er toiletten bij de ingang van het Nationaal Ereveld Loenen. 

Is er een invalidenparkeerplaats?
In afstemming met de begraafplaatscoördinator kan bij plechtigheden geparkeerd worden op de invalidenparkeerplaats welke naast het herdenkings- en educatiecentrum gelegen is. Buiten plechtigheden kan men parkeren op de parkeerplaats.

Is er een aula/rouwcentrum?
Er is een multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum dat tevens dienst doet als aula. Het gebouw beschikt over onder andere een familiekamer waar de familie voorafgaand van de uitvaart gescheiden van de overige aanwezigen ontvangen kan worden.

Wat is het kledingvoorschrift?
Er geldt geen kledingvoorschrift op de begraafplaats. Het spreekt voor zich dat er uit respect voor de overledenen gepaste kleding gedragen wordt. Wel kunnen er uitvaarten met militaire eer plaatsvinden waarbij het dragen van uniformen gebruikelijk is.

Huidige situatie begraafplaats

Waarom liggen er rijplaten op de begraafplaats?
De rijplaten worden gebruikt om met de grafdelfmachine bij het te delven graf te komen, zonder dat er veel schade aan het terrein wordt aangebracht. Ook worden de rijplaten gebruikt om families en nabestaanden veilig te laten staan bij een uitvaart. Na sluiting van het graf worden de platen verwijderd en opgeslagen aan de rand van de begraafplaats.

Begraven/urnbijzetting

Kent de Stichting Nederlandse Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) eeuwigdurende grafrechten ?
De Nederlandse Wet op de lijkbezorging kent geen eeuwigdurende grafrechten. Op grond van de wet kan een tijdelijk grafrecht worden verleend en bestaat daarnaast het recht op verlenging van het grafrecht (artikel 28 lid 1). De NVBL kent derhalve ook geen eeuwigdurende grafrechten.

Hoe lang is het grafrecht en is er mogelijkheid tot verlenging?
De NVBL biedt de mogelijkheid een grafrecht te kopen voor 20 jaar. Na deze periode is verlenging mogelijk met een periode van 10 of 20 jaar.

Wat zijn de kosten van het grafrecht ?
Het tarief is €2.725 voor de duur van 20 jaar. Het bedrag is inclusief begraafplaats-administratie en -registratie, maar exclusief onderhoud.

Wordt het graf onderhouden?
Het graf wordt gedurende de looptijd onderhouden door de Oorlogsgravenstichting in opdracht van de NVBL. 

Wat kost het onderhoud van een graf?
Het tarief is €1.200 voor 20 jaar.

Kan ik een plek uitzoeken?
Het is niet mogelijk om een specifieke plek uit te zoeken (zie art 14 begraafplaatsreglement).

Is er een verschil tussen een gewoon graf en een urnengraf?
Nee, er is geen verschil tussen beide graven. Zij worden beide voorzien van een grafsteen. Voor nabestaanden en bezoekers zal er uiterlijk geen verschil zichtbaar zijn.

Op welke dagen kan er begraven worden of een urn bijgezet?
De begraafplaats is geopend voor begraven en urn bijzettingen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 16.00 uur (art 8 begraafplaatsreglement).

Kan er ook op zaterdagen een urn bijgezet worden?
Nee, in principe wordt er op de zaterdag alleen begraven (art 8 begraafplaatsreglement).

Kan er op de veteranenbegraafplaats een graf gereserveerd worden?
Ja, een veteraan kan een reservering doen om op de begraafplaats begraven of bijgezet te worden. Het gaat daarbij om een reservering voor 20 jaar van het recht om te worden begraven of bijgezet. Het is daarbij niet mogelijk een specifieke plek te reserveren, aangezien er op volgorde wordt begraven (art 14 begraafplaatsreglement).

Het reserveringstarief is € 545, waarom dit bedrag?
Het reserveringstarief is bedoeld om de kosten te dekken van de begraafplaatsadministratie, het opstellen van de reserveringsakte, het jaarlijks informeren van de rechthebbende en een bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats.

Is er restitutie of korting mogelijk op de uitvaart als ik reserveer?
Nee, dat is niet mogelijk.

Op welke manier kan de partner worden begraven/bijgezet?
Een geregistreerd partner, die niet veteraan is, kan in hetzelfde graf begraven worden. Indien een geregistreerd partner tevens veteraan is, dan heeft hij/zij de keuze om in het graf van zijn/haar partner bijgezet te worden of in een separaat graf begraven te worden.

Wat als je partner eerst komt te overlijden? Mag die eerst?
De geregistreerde partner van de veteraan mag als eerste (her)begraven worden, zo ook de urn van de desbetreffende partner. De veteraan wordt dan bijgeplaatst.

Wat gebeurt er als graf wordt geruimd?
Als termijn van het grafrecht afloopt, krijgen nabestaanden de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan zal het graf geruimd worden. Als het graf wordt geruimd zullen de restanten in een verzamelgraf worden geplaatst.

Moet ik apart betalen voor het delven en sluiten van het graf?
Ja, hier worden apart kosten voor gerekend.
Voor het openen en sluiten van een graf bij een begrafenis: €475
Voor een urnbijzetting: €100

Wat staat er op de steen?
Op de steen staat  de naam, titel en rang van de overledene. Ook staat vermeld bij welk krijgsmachtonderdeel de veteraan diende. Eventuele dapperheidsonderscheidingen worden vermeld. Van de bijgeplaatste partner, wordt de naam en titel van de partner vermeld. Zie voor de details en uitvoering op de grafsteen de bijlage bij het begraafplaatsreglement.

Moet ik voor de steen betalen?
U hoeft niet voor de steen te betalen. Deze wordt aangeboden door de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

Als er nog geen steen op het graf staat, wordt het graf dan voorzien van een tijdelijke grafmarkering?
Ja, het graf wordt tijdelijk gemarkeerd met een granieten steen. Zie voor de details en uitvoering van de tijdelijke grafmarkering de bijlage bij het begraafplaatsreglement.

Mogen er persoonlijke spullen bij het graf liggen?
Persoonlijke uitingen of herinneringen mogen niet op of om het graf neergelegd worden. Natuurlijke bloemen mogen wel. Kiezelsteentjes, zoals in de Joodse traditie, zijn toegestaan. Regelmatig worden de graven en de directe omgeving schoongemaakt, persoonlijke uitingen worden dan verwijderd. Zo blijft het gewenste beeld van de veteranenbegraafplaats bewaard (zie art 20 begraafplaatsreglement).

Verstrooien

Kan er as verstrooid worden?
Asverstrooiing is mogelijk, ook de as van geregistreerde partners.

Urn-/decoratietafel
Op het strooiveld staat een tafel waarop de as en decoraties geplaatst kunnen worden.

Gedenkzuilen
Op het strooiveld staan vijf gedenkzuilen waarop de namen van hen wiens as verstrooid is staat vermeld.

Kan er op zaterdagen as verstrooid worden?
Nee, de zaterdagen zijn in principe alleen bedoeld voor een begrafenis (art 8 begraafplaatsreglement).

Uitvaart bespreken en/of voorbereiden

Regel ik de uitvaart zelf?
De uitvaart kan het beste samen met een uitvaartondernemer voorbereid  worden. Deze uitvaartondernemer zal dan met de NVBL afspraken maken, zodat de uitvaart naar wens verloopt. Monuta treedt namens NVBL op als begraafplaatscoördinator en zal de uitvaart conform het NVBL-begrafenisreglement verzorgen.

Is een rondleiding mogelijk?
Dit is mogelijk, echter alleen op afspraak met de begraafplaatscoördinator.

Wat kost het?
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de persoonlijke invulling. Bij elk graf wordt een steen geplaatst, de kosten voor deze steen worden door NVBL gedragen.

Is de inzet van een hoornblazer gratis en waarom?
Ja, deze is gratis. De begraafplaatscoördinator kan deze aanvragen bij Militaire Muziek van Defensie. Deze faciliteren dit ten aanzien van het bijzondere karakter van de plechtigheden en om de laatste eer te bewijzen aan een collega veteraan.

Wat zijn de mogelijkheden voor een veteranenuitvaart?

Nederland kent veteranen in actieve dienst en veteranen die de Krijgsmacht verlaten hebben. Indien een veteraan overlijdt zijn verschillende protocollen van toepassing.

Elke veteraan heeft tijdens een begrafenis in Nederland recht op een hoornblazer, die de taptoe ten gehore brengt. Op de Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen is desgewenst ook een hoornblazer aanwezig tijdens een urnbijzetting of bij een asverstrooiing.

Een veteraan die tijdens overlijden nog in actieve dienst bij Defensie is, kan, in overleg met rechthebbenden, vaak zijn dat familieleden, de erfgenamen of de executeur testamentair, met (beperkte) militaire eer worden begraven. Dit wordt dan ook met de uitvaartondernemer en Defensie afgestemd. De mogelijkheden zijn dan onder andere een dodenwake, erehaag, draagploeg, kistvlag en een hoornblazer.

Een veteraan, die Defensie heeft verlaten, heeft dus inzake zijn/haar uitvaart geen recht op de ondersteuning van Defensie en ook geen recht op een uitvaart met (beperkte) militaire eer, met uitzondering voor hen die een Militaire Willemsorde ontvangen hebben. De Defensie-ondersteuning beperkt zich dan dus alleen tot de inzet van een hoornblazer. In overleg met de begraafplaatscoördinator kan de ceremonie wel uitgebreid worden met een kistvlag, het overdragen van de kistvlag, een medaillekussen voor op de kist en er kan bijvoorbeeld een afspraak gemaakt worden over het in acht nemen van een minuut stilte.

Zie ook art. 7.7 begraafplaatsreglement.

Kan de uitvaart opgeluisterd worden met militaire voertuigen, motoren, etc?
Nee, dat kan niet. Zie art. 7.3 van het begraafplaatsreglement.

Waarom moet ik voor begeleiding betalen van de uitvaart?
Om de tarieven zo transparant mogelijk te houden is er gekozen voor het los doorberekenen van begeleiding. Zo betaalt men een standaardtarief van € 98 voor een uur begeleiding. Mocht er meer noodzakelijk zijn wordt dit verder doorberekend per uur. Zo betaalt eenieder voor dat gene wat ze wensen en uitgevoerd willen hebben.

Kunnen er ook filmopnames gemaakt worden en wat kost dat?
Er is mogelijkheid om een opname te verzorgen binnen in de aula. Mocht u de wens hebben om het ceremonieel buiten ook op te nemen, dan kan de begraafplaatscoördinator u hierover meer informatie verschaffen en een richtprijs kunnen meedelen.

Mag er tijdens de ceremonie door betrokkenen gefilmd en/of gefotografeerd worden?
Uiteraard mag dat, maar het is wel verstandig dit met de begrafeniscoördinator op voorhand af te stemmen.

Het is voor derden tijdens uitvaartceremonies verboden te fotograferen en filmen.

Kan er gebruik gemaakt worden van Livestream?
Op dit moment wordt aan de  een live stream-mogelijkheid gewerkt.  De begraafplaatscoördinator kan u hierover informatie verschaffen.

Kan de aula ook gebruikt worden voor een crematieplechtigheid en wat kost het?
Ja, u kunt gebruik maken van de aula voor een crematieplechtigheid onder de voorwaarde dat de overledene later op de begraafplaats wordt bijgezet of verstrooid. Hiervoor wordt het tarief van huur van de aula doorberekend, € 500. U krijgt hierbij 45 minuten in de aula en 45 minuten in de koffiekamer aangeboden. Voor de begeleiding wordt € 98 per uur doorberekend.

Is er een cateraar aanwezig op de begraafplaats?
De Veteranenbegraafplaats maakt gebruik van een externe cateraar om uitvaarten te faciliteren.

Kan ik gebruik maken van een eigen cateraar?
Nee, inzet van een andere cateraar is niet toegestaan.

Hoe maak ik afspraken met cateraar?
Afspraken met de cateraar gaan via de begraafplaatscoördinator.

Wat zijn de prijzen die de cateraar hanteert en zijn er maatwerkafspraken mogelijk?
De cateringtarieven staan vermeld in het cateringboek op deze website (consumpties/cateringboek). Maatwerk is uiteraard mogelijk.

Wat is de capaciteit van de aula?
De aula, in het herdenkings- en educatiecentrum, heeft een capaciteit van 80 personen, maar dit is uit te breiden tot 140. Met de eventuele voorzieningen buiten kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.