Veelgestelde vragen

De NVBL is een particuliere stichting zonder winstoogmerk en voert een van overheidssubsidies onafhankelijke exploitatie. Dit betekent dat de NVBL net als andere begraafplaatsen marktconforme kosten in rekening moet brengen bij de veteranen die in Loenen begraven, bijgezet of verstrooid willen worden. De grafsteen krijgen grafgerechtigden in bruikleen voor de duur van het grafrecht. Deze worden mede door Defensie aangeboden. Daarmee onderscheidt de nationale veteranenbegraafplaats zich van andere begraafplaatsen waar de grafsteen voor rekening van de grafgerechtigden komt. De NVBL is Defensie en andere partijen zeer erkentelijk voor dit mooie gebaar dat als een erkenning en waardering voor veteranen kan worden beschouwd.

Coronamaatregelen

MUSEAAL: In verband met de aangescherpte coronaregelgeving zijn wij verplicht om vanaf 6 november 2021 te controleren op het Corona-toegangsbewijs bij de ingang van de Aula / het Herdenkings- en Educatiecentrum. Wij vragen daarom om de QR-code te tonen op uw CoronaCheck-app of door middel van een uitgeprinte versie.

UITVAARTEN: De coronamaatregelen met betrekking tot uitvaarten zijn als volgt:

  1. Het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen in de aula / het herdenkings- en educatiecentrum is verplicht;
  2. Mondkapjes mogen af zodra men op een stoel heeft plaatsgenomen;
  3. Placering in de aula is gebaseerd op de 1,5 meterregel;
  4. Op de begraafplaats en strooiveld wordt ook de 1,5 meterregel gehanteerd;
  5. Medewerkers dragen een mondkapje.

De capaciteit van de aula / het herdenkings- en educatiecentrum is als gevolg van de maatregelen maximaal 50 personen, exclusief personeel. Buiten de aula / het herdenkings-/ educatiecentrum mag een groter aantal personen aanwezig zijn. NVBL beschikt over mogelijkheden voor livestreaming en een video- opnames.

Begraafplaats algemeen

Is de begraafplaatscoördinator dagelijks op locatie aanwezig?
De begraafplaatscoördinator is alleen aanwezig indien er een plechtigheid is. De begraafplaatscoördinator is altijd telefonisch te bereiken op 055-2200015.

Waar kan ik informatie opvragen c.q. bellen met een vraag over de veteranenbegraafplaats?
Met vragen kan gebeld worden naar 055-2200015 of een mail gestuurd worden naar veteranenbegraafplaats@monuta.nl

Waar kan ik informatie opvragen c.q. bellen met een vraag over het Nationaal Ereveld Loenen?
Voor algemene vragen kan gebeld worden met OGS via telefoonnummer: 070 – 31 31 080 of stuur een mail naar info@ogs.nl. Meer informatie over de graven en verdere bijzonderheden van het ereveld Loenen vindt u op de website van de Oorlogsgravenstichting (oorlogsgravenstichting.nl).

Waar kan ik informatie vinden over de openingstijden, regels, tarieven en mogelijkheden van begraven, een uitvaartplechtigheid, etc?
Al deze informatie staat op de website: veteranenbegraafplaats.org onder: openingstijden, begraafplaatsreglement en tarievenlijst.

Themabegraafplaats

Wat is het verschil met een burgerbegraafplaats?
De NVBL biedt een laatste rustplaats voor militairen met veteranenstatus en hun eventuele partners. De grafinrichting (de steen) is uniform, deze wordt door NVBL aangeboden.

Wat zijn de voorwaarden om op de Nationale Veteranenbegraafplaats te mogen liggen?
De overledene moet de status van veteraan, volgens de veteranenwet, bezitten of moet een geregistreerd partner van een veteraan zijn. De Veteranenwet artikel 1 stelt: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen. Voor asverstrooiing geldt hetzelfde beleid.

Openingstijden en regels

Op welke tijden kan de NVBL bezocht worden?
Openingstijden van de NVBL: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Mag u met een hond de begraafplaats betreden?
Honden zijn toegestaan op de begraafplaats.

Zijn er parkeerfaciliteiten?
Er is een parkeerplaats bij de ingang van de veteranenbegraafplaats. Elektrische auto’s en fietsen kunnen opgeladen worden.

Kan ik naar de wc?
Ja, het herdenkings- & educatiecentrum annex aula heeft toiletten die via de buitenzijde te bereiken zijn. Deze zijn geopend wanneer het herdenkingscentrum geopend is. Dat is in principe van woensdag tot en met zondag. Ook zijn er toiletten bij de ingang van het Nationaal Ereveld Loenen.

Is er een invalidenparkeerplaats?
In afstemming met de begraafplaatscoördinator kan bij plechtigheden geparkeerd worden op de invalidenparkeerplaats welke naast het herdenkings- en educatiecentrum gelegen is. Buiten plechtigheden kan men parkeren op de parkeerplaats.

Is er een aula/rouwcentrum?
Er is een multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum dat tevens dienst doet als aula. Het gebouw beschikt over onder andere een familiekamer waar de familie voorafgaand van de uitvaart gescheiden van de overige aanwezigen ontvangen kan worden.

Wat is het kledingvoorschrift?
Er geldt geen kledingvoorschrift op de begraafplaats. Het spreekt voor zich dat er uit respect voor de overledenen gepaste kleding gedragen wordt. Wel kunnen er uitvaarten met militaire eer plaatsvinden waarbij het dragen van uniformen gebruikelijk is.

Huidige situatie begraafplaats

Er groeit veel onkruid op de veteranenbegraafplaats, waarom wordt er niet gewied?
De begraafplaats is ingezaaid in november 2020 met een mix van (heem)kruiden en ander zaaigoed. Het is de bedoeling dat de begraafplaats dezelfde natuurlijke uitstraling krijgt als het naastgelegen Nationaal Ereveld Loenen. Met de hoveniers wordt nu bezien op welke wijze onkruid moet worden verwijderd en wat het maaibeleid zal zijn om op termijn de gewenste situatie te realiseren.

Waarom liggen er rijplaten op de begraafplaats?
De rijplaten worden gebruikt om met de grafdelfmachine bij het te delven graf te komen, zonder dat er veel schade aan het terrein wordt aangebracht. Ook worden de rijplaten gebruikt om families en nabestaanden veilig te laten staan bij een uitvaart. Na sluiting van het graf worden de platen verwijderd en opgeslagen aan de rand van de begraafplaats.

Begraven/urnbijzetting

Kent de Stichting Nederlandse Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) eeuwigdurende grafrechten ?
De Nederlandse Wet op de lijkbezorging kent geen eeuwigdurende grafrechten. Op grond van de wet kan een tijdelijk grafrecht worden verleend en bestaat daarnaast het recht op verlenging van het grafrecht (artikel 28 lid 1). De NVBL kent derhalve ook geen eeuwigdurende grafrechten.

Hoe lang is het grafrecht en is er mogelijkheid tot verlenging?
De NVBL biedt de mogelijkheid een grafrecht te kopen voor 20 jaar. Na deze periode is verlenging mogelijk met een periode van 10 of 20 jaar.

Wat zijn de kosten van het grafrecht ?
Het tarief is €2.500 voor de duur van 20 jaar. Het bedrag is inclusief begraafplaats-administratie en -registratie, maar exclusief onderhoud.

Wordt het graf onderhouden?
Het graf wordt gedurende de looptijd onderhouden door de Oorlogsgravenstichting in opdracht van de NVBL. 

Wat kost het onderhoud van een graf?
Het tarief is €1.100 voor 20 jaar.

Kan ik een plek uitzoeken?
Het is niet mogelijk om een specifieke plek uit te zoeken (zie art 14 begraafplaatsreglement).

Is er een verschil tussen een gewoon graf en een urnengraf?
Nee, er is geen verschil tussen beide graven. Zij worden beide voorzien van een grafsteen. Voor nabestaanden en bezoekers zal er uiterlijk geen verschil zichtbaar zijn.

Op welke dagen kan er begraven worden of een urn bijgezet?
De begraafplaats is geopend voor begraven en urn bijzettingen van maandag tot en met vrijdag van 0900-1600 uur (art 8 begraafplaatsreglement).

Kan er ook op zaterdagen een urn bijgezet worden?
Nee, in principe wordt er op de zaterdag alleen begraven (art 8 begraafplaatsreglement).

Kan er op de veteranenbegraafplaats een graf gereserveerd worden?
Ja, een veteraan kan een reservering doen om op de begraafplaats begraven of bijgezet te worden. Het gaat daarbij om een reservering voor 20 jaar van het recht om te worden begraven of bijgezet. Het is daarbij niet mogelijk een specifieke plek te reserveren, aangezien er op volgorde wordt begraven (art 14 begraafplaatsreglement).

Het reserveringstarief is €495, waarom dit bedrag?
Het reserveringstarief is bedoeld om de kosten te dekken van de begraafplaatsadministratie, het opstellen van de reserveringsakte, het jaarlijks informeren van de rechthebbende en een bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats.

Is er restitutie of korting mogelijk op de uitvaart als ik reserveer?
Nee, dat is niet mogelijk.

Op welke manier kan de partner worden begraven/bijgezet?
Een geregistreerd partner, die niet veteraan is, kan in hetzelfde graf begraven worden. Indien een geregistreerd partner tevens veteraan is, dan heeft hij/zij de keuze om in het graf van zijn/haar partner bijgezet te worden of in een separaat graf begraven te worden.

Wat als je partner eerst komt te overlijden? Mag die eerst?
De geregistreerde partner van de veteraan mag als eerste (her)begraven worden, zo ook de urn van de desbetreffende partner. De veteraan wordt dan bijgeplaatst.

Wat gebeurt er als graf wordt geruimd?
Als termijn van het grafrecht afloopt, krijgen nabestaanden de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan zal het graf geruimd worden. Als het graf wordt geruimd zullen de restanten in een verzamelgraf worden geplaatst.

Moet ik apart betalen voor het delven en sluiten van het graf?
Ja, hier worden apart kosten voor gerekend.
Voor het openen en sluiten van een graf bij een begrafenis: €300
Voor een urnbijzetting: €100

Wat staat er op de steen?
Op de steen staat  de naam, titel en rang van de overledene. Ook staat vermeld bij welk krijgsmachtonderdeel de veteraan diende. Eventuele dapperheidsonderscheidingen worden vermeld. Van de bijgeplaatste partner, wordt de naam en titel van de partner vermeld. Zie voor de details en uitvoering op de grafsteen de bijlage bij het begraafplaatsreglement.

Moet ik voor de steen betalen?
U hoeft niet voor de steen te betalen. Deze wordt aangeboden door de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

Als er nog geen steen op het graf staat, wordt het graf dan voorzien van een tijdelijke grafmarkering?
Ja, het graf wordt tijdelijk gemarkeerd met een granieten steen. Zie voor de details en uitvoering van de tijdelijke grafmarkering de bijlage bij het begraafplaatsreglement.

Mogen er persoonlijke spullen bij het graf liggen?
Persoonlijke uitingen of herinneringen mogen niet op of om het graf neergelegd worden. Natuurlijke bloemen mogen wel. Kiezelsteentjes, zoals in de Joodse traditie, zijn toegestaan. Regelmatig worden de graven en de directe omgeving schoongemaakt, persoonlijke uitingen worden dan verwijderd. Zo blijft het gewenste beeld van de veteranenbegraafplaats bewaard (zie art 20 begraafplaatsreglement).

Verstrooien

Kan er as verstrooid worden?
Asverstrooiing is mogelijk. Ook de as van geregistreerde partners.

Kan er op zaterdagen as verstrooid worden?
Nee, de zaterdagen zijn in principe alleen bedoeld voor een begrafenis (art 8 begraafplaatsreglement).

Uitvaart bespreken en/of voorbereiden

Regel ik de uitvaart zelf?
De uitvaart kan het beste samen met een uitvaartondernemer voorbereid  worden. Deze uitvaartondernemer zal dan met de NVBL afspraken maken, zodat de uitvaart naar wens verloopt. Monuta treedt namens NVBL op als begraafplaatscoördinator en zal de uitvaart conform het NVBL-begrafenisreglement verzorgen.

Is een rondleiding mogelijk?
Dit is mogelijk, echter alleen op afspraak met de begraafplaatscoördinator.

Wat kost het?
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de persoonlijke invulling. Bij elk graf wordt een steen geplaatst, de kosten voor deze steen worden door NVBL gedragen.

Is de inzet van een hoornblazer gratis en waarom?
Ja, deze is gratis. De begraafplaatscoördinator kan deze aanvragen bij Militaire Muziek van Defensie. Deze faciliteren dit ten aanzien van het bijzondere karakter van de plechtigheden en om de laatste eer te bewijzen aan een collega Veteraan.

Is de mogelijkheid voor militair ceremonieel aanwezig?
Ja, militair ceremonieel is mogelijk. Dit dient afgestemd te worden met de begraafplaatscoördinator. Zie art. 7.7 begraafplaatsreglement.

Kan de uitvaart opgeluisterd worden met militaire voertuigen, motoren, etc?
Nee, dat kan niet. Zie art. 7.3 begraafplaatsreglement.

Waarom moet ik voor begeleiding betalen van de uitvaart?
Om de tarieven zo transparant mogelijk te houden is er gekozen voor het los doorberekenen van begeleiding. Zo betaalt men een standaard tarief van €90 voor een uur begeleiding. Mocht er meer noodzakelijk zijn wordt dit verder doorberekend per uur. Zo betaalt eenieder voor dat gene wat ze wensen en uitgevoerd willen hebben.

Kunnen er ook filmopnames gemaakt worden en wat kost dat?
Er is mogelijkheid om een opname te verzorgen binnen in de aula. Mocht u de wens hebben om het ceremonieel buiten ook op te nemen, dan kan de begraafplaatscoördinator u hierover meer informatie verschaffen en een richtprijs kunnen meedelen. 

Kan er gebruik gemaakt worden van een Livestream en wat kost het?
Er is mogelijkheid om een live stream te verzorgen binnen in de aula. Mocht u de wens hebben om het ceremonieel buiten ook te streamen kan de begraafplaatscoördinator u hierover meer informatie verschaffen en een richtprijs kunnen meedelen.

Kan de aula ook gebruikt worden voor een crematieplechtigheid en wat kost het?
Ja, u kunt gebruik maken van de aula voor een crematieplechtigheid onder de voorwaarde dat de overledene later op de begraafplaats wordt bijgezet of verstrooid. Hiervoor wordt het tarief van huur van de aula doorberekend, €450. U krijgt hierbij 45 minuten in de aula en 45 minuten in de koffiekamer aangeboden. Voor de begeleiding wordt €90 per uur doorberekend.

Is er een cateraar aanwezig op de begraafplaats?
De Veteranenbegraafplaats maakt gebruik van een externe cateraar om uitvaarten te faciliteren.

Kan ik gebruik maken van een eigen cateraar?
Nee, inzet van een andere cateraar is niet toegestaan.

Hoe maak ik afspraken met cateraar?
Afspraken met de cateraar gaan via de begraafplaatscoördinator.

Wat zijn de prijzen die de cateraar hanteert en zijn er maatwerkafspraken mogelijk?
De cateringtarieven bespreekt u met de begraafplaatscoördinator. Maatwerk is uiteraard mogelijk.

Wat is de capaciteit van de aula?
De aula, in het herdenkings- en educatiecentrum, heeft een capaciteit van 80 personen, maar dit is uit te breiden tot 140. Met de eventuele voorzieningen buiten kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.